ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනාම වෙළදනාමය ඩයලොග් ආසියාටා පී.එල්.සී…?

ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනාම වෙළදනාමය ඩයලොග් ආසියාටා පී.එල්.සී…?

ලොව ප්‍රමුඛ බ්‍රරෑන්ඩ් ෆිනෑන්ස් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකාවේ වටිනාම වෙළදනාමය ඩයලොග් ආසියාටා පී.එල්.සී බවට පත් කර යි.

715 Views