5 ශිෂ්‍යත්වය සහ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා දින නියම වේ.

5 ශිෂ්‍යත්වය සහ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා දින නියම වේ.

ඒ අනුව, 2020 වසරේ අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි සඳුදා සිට නොවැම්බර් 06 වැනි දා තෙක් පැවැත්වීමට ද, පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් 11 වැනි ඉරිදා දින පැවැත්වීමට ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

698 Views