ගුවන් යානා අනතුරු වලින් දිවි ගලවා ගත හැකි සංකල්පය – Surviving in a plane crash

ගුවන් යානා අනතුරු වලින් දිවි ගලවා ගත හැකි සංකල්පය – Surviving in a plane crash

ගුවන් යානා අනතුරු වලින් දිවි ගලවා ගත හැකි සංකල්පය

මෙම සංකල්පය ඉදිරිපත් කළේ, යුක්රේන ජාතික ගුවන් ඉංජිනේරු සහ නව නිපැයුම්කරුවෙකු වන ව්ලැඩිමීර් ටැටරෙන්කෝ ය.

ඔහු,පසුගිය වසර කිහිපයක සිට මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් කැප වී මෙම සංකල්පය ඉදිරිපත් කර ඇත.

හදිසි අවස්ථාවකදී, ගුවන් නියමුවන්ට, බොත්තමක් එබිම මඟින් යානයේ මගී කොටස සෙසු කොටස්
වලින් වෙන්වී ආරක්ෂිතව පැරෂුට් ආධාරයෙන් පොළවට පතිත විය හැකි බව ය.

එසේ ම, මෙය ජලය හෝ බූමියක් මත ආරක්ෂිතව පතිත හැකි බව ඔහු පවස යි.

ඉදිරියේ දී නිශ්පාදනය කරන ගුවන් යානා සඳහා මෙම සංකල්පය යොදා ගත හැකි බව පැවසේ.එසේ ම,

මෙම සංකල්පයයථාර්තයක් කර ගැනීමට ඔහු ආයෝජකයන් බලාපොරොතු වෙමින් සිටී.

ගුවන් අනතුරකින් දිවි ගලවා ගත හැකි ය ”යි යනුවෙන් ඔහු තවදුරටත් පවස යි.

Surviving in a plane crash

” Surviving in a plane crash is possible,” claims Ukrainian aviation engineer Vladimir Tatarenko,

who devoted much of his life to inventing a life-saving capsule that can help thousands to survive in aviation accidents.

The design shows an aircraft with a detachable cabin that releases in emergency situations.

Looking at these horrible scenes and knowing the statistics of crashes He came to certain conclusions. 

During take-off, landing or flight, the redesigned cabin detaches from the plane and safely lands on the ground or water– saving everyone’s lives on board.

The system envisages that the capsule with seats for passengers and crew is installed inside the aircraft’s fuselage.

It could escape through the rear hatch of the aircraft within two to three seconds in case of almost all emergencies – engine failure, fire on board, technical problems triggered by bad weather conditions and other troubles.

After ejection, a high-altitude capsule, powered by two gunpowder engines designed to slow down its speed, is parachuting to the ground .

According to him, the approximate cost of the project to make an emergency escape capsule suitable for the commercial exploitation would be about USD 1 million.

plane crashes do happen occasionally,

both in private aircraft and commercial airliners.

Careful analysis of a number of plane crashes has identified five main reasons.

1.Human error

2.Mechanical defects

3.Weather problems

4.Air traffic controller/Other ground staff error,

5.other causes.

653 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.