පොලිස් මූලස්ථානය විසින් මහජනතාවට තොරතුරු ලබා දීම සඳහා විශේෂ දුරකතන අංක 2ක්

පොලිස් මූලස්ථානය විසින් මහජනතාවට තොරතුරු ලබා දීම සඳහා විශේෂ දුරකතන අංක 2ක්

1997  සහ 1917

1997 –  විෂ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව, ජාතික ආරක්ෂාව තර්ජනයක් වන හා මහජන සාමයට තර්ජනයක් වන කරුණුු

1917 –  අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයින් හා වෙනත් කූඨ ගනුදෙනු මගින් උපයා ගන්නා වත්කම් ගැන තොරතුරු

එමෙන්ම මේ හරහා බුද්ධිමය දේපළ සම්බන්ධ වැරදි ගැන තොරතුරු ලබා දිය හැකි ය.

725 Views