හැකියාවෙන් දියුණුවන අයුරු

හැකියාවෙන් දියුණුවන අයුරු

වීදුරු බෝතල්වලින් නිර්මාණ කර,අදර්ශමත්ව නව රැකියා අවස්ථා ද බිහිකරමින් ජීවිතය ජය ගැනීමට වෙරදරන වී.ජී.ඒ.පැතුම්.

 

අදාළ වීඩියෝව :

244 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.