ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට Google Maps අවශ්‍ය නොවන්නේ ඇයි..? Why Australians Don’t Need Google Maps..?

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට Google Maps අවශ්‍ය නොවන්නේ ඇයි..? Why Australians Don’t Need Google Maps..?

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට Google Maps අවශ්‍ය නොවන්නේ ඇයි?
චීන ජාතිකයන් ගණිතයට මෙතරම් දක්ෂ ඇයි?
වියට්නාම ජාතිකයන් සංගීතයට මෙතරම් දක්ෂ ඇයි?
ඔබ කතා කරන භාෂාවෙන් ඔබව සෙසු ලෝකයට වඩා බුද්ධිමත් කළ හැකිය.

Why don’t Australians need Google Maps?
Why are the Chinese so good at maths?
Why are Vietnamese people so good with music?
The language you speak can make you smarter than the rest of the world.

198 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.