කාන්තාවන් විසින් පමණක් පවත්වාගෙන යනු ලබන විදුලි ස්කූටර් කර්මාන්ත ශාලාව-Scooter factory that will be run only by women

කාන්තාවන් විසින් පමණක් පවත්වාගෙන යනු ලබන විදුලි ස්කූටර් කර්මාන්ත ශාලාව-Scooter factory that will be run only by women

නව ඉන්දියානු විදුලි ස්කූටර නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Ola Electrics පවසන්නේ ඔවුන්ගේ නවතම කර්මාන්ත ශාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම කාන්තාවන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ඇති බවයි.

Ola Electrics හි සම-නිර්මාතෘ Bhavish Aggarwal පවසන්නේ, එහි විදුලි ස්කූටර් කම්හල සම්පූර්ණයෙන්ම කාන්තාවන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර කාන්තාවන් 10,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සේවය කරනු ඇති බවයි.

“ඉන්දියාව ලෝකයේ නිෂ්පාදන කේන්ද්‍රස්ථානය වීමට නම්, අපගේ කාන්තා ශ්‍රම බලකාය සඳහා නිපුණතා සහ රැකියා උත්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතුය,” අග්ගර්වාල් වැඩිදුරටත් පවසයි.

An Indian electric scooter startup says its newest factory will be run entirely by women.

Ola co-founder Bhavish Aggarwal on Monday said its electric scooter factory will be run entirely by women and employ over 10,000 women at full scale.

Ola Electric’s “FutureFactory,” in Tamil Nadu, India, will eventually employ 10,000 women, the company’s co-founder Bhavish Aggarwal said in a blog post

The plant will be “the world’s largest women-only factory and the only all-women automotive manufacturing facility globally,” according to the blog post.

Proud to share that the Ola Futurefactory will be run ENTIRELY by women, 10,000+ at full scale! It’ll be the largest all-women factory in the world!! Slightly smiling face,” he said in a tweet.

In a blogpost, Aggarwal said the company welcomed the first batch this week and “at full capacity, Futurefactory will employ over 10,000 women, making it the world’s largest women-only factory and the only all-women automotive manufacturing facility globally”.

“Enabling women with economic opportunities improve not just their lives but that of their families and indeed the whole community. In fact, studies show that just providing women parity in the labour workforce can grow India’s GDP by 27 per cent,” he said.

He pointed out that in manufacturing, the participation of women remains the lowest at just 12 per cent.

“For India to be the world’s manufacturing hub, we must prioritise upskilling and generating employment for our women workforce,” Aggarwal added.

Ola had announced a Rs 2,400-crore investment last year for setting up its first electric scooter factory in Tamil Nadu. Touted to be the world’s largest scooter manufacturing facility, the company had stated that it would initially start with 10 lakh annual production capacity and then scale it up to 20 lakh, in line with market demand, in the first phase.

When fully completed, It had claimed that its plant would have an annual capacity of one crore units, “that is 15 per cent of the world’s entire total two-wheeler production”.

www.book.olaelectric.com/futurefactory

Source :

Businessinsider India,cnn

226 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.