ඉතාලියේ රස පීසා,ඉතාලියට නොගොස් මාකොළින් රසවිදින්න – An opportunity to taste Italian pizza in Makola,Sri Lanka

ඉතාලියේ රස පීසා,ඉතාලියට නොගොස් මාකොළින් රසවිදින්න – An opportunity to taste Italian pizza in Makola,Sri Lanka

(video)

https://fb.watch/9UzfDAeQ1u/

 

Pizza Buona

Facebook update(15-12-2021)

 

ආනයනික අමුද්රව්ය සීමිත ප්රමාණයක් ලැබි ඇති බැවින් ,අද දින (15-12-2021) සවස 3ට අප විවෘත කරනු ලැබේ.

 

Facebook

https://www.facebook.com/PizzaBuonaMakola/

 

Related Links :

ලංකාවේ පීසා රජා

https://www.silumina.lk/2020/08/29/රසඳුන/ඉතාලියට-පීසා-හදන-ලංකාවේ-පීසා-රජා

136 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.