ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට Google Maps අවශ්‍ය නොවන්නේ ඇයි..? Why Australians Don’t Need Google Maps..?

ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට Google Maps අවශ්‍ය නොවන්නේ ඇයි? චීන ජාතිකයන් ගණිතයට මෙතරම් දක්ෂ ඇයි? වියට්නාම ජාතිකයන් සංගීතයට මෙතරම් දක්ෂ ඇයි? ඔබ කතා කරන භාෂාවෙන් ඔබව සෙසු ලෝකයට